BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kişisel verilerinizin Bursa Çimento Fabrikası A.Ş tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler aşağıda başlıklar altında sunulmuştur.

a)Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; veri sorumlusu olarak Bursa Ticaret Sicilinde kayıtlı Bursa, Kestel İlçesi, Yenimahalle Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa adresinde bulunan BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ne vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebileceğini, saklanabileceğini, güncellenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini belirtmek isteriz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz,
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, internet sitemiz, insan kaynakları departmanımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretleri formları, hizmet veya şikayet bildirimleri , güvenlik ile ilgili formlar gibi farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz halinde Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK 11.maddesi uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin hakları;
· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
KVK Kanunu’nun 13/1 maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında Şirketimize yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen haklardan hangisinin kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek, Veri Sahibi Başvuru Formu ile Yenimahalle Uludağ Caddesi No:170 Kestel / Bursa adresine ıslak imzalı bir nüshasının elden veya noter aracılığı ile iletebilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnin’ de muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecektir. Metnin güncel versiyonuna Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. internet sitesinden ulaşılabilir. Değişiklikler kural olarak, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.